Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van FOODIZ CORP SRL

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden en beroepspraktijken zijn geldig en exclusief van toepassing op alle verkopen en diensten van FOODIZ. Zij annuleren en vervangen de voorwaarden van de klant en er kan alleen van afgeweken worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FOODIZ. Het plaatsen van een bestelling of het ontvangen van producten door de klant houdt in dat de klant onherroepelijk akkoord gaat met deze voorwaarden, evenals met de aanvullende voorwaarden die op een offerte en/of bestelformulier staan en hier als volledig worden beschouwd.

Artikel 2: Beschikking - wijziging - annulering

Elke bestelling die door de klant wordt doorgegeven is onherroepelijk voor de klant, terwijl deze pas bindend is voor FOODIZ na schriftelijke acceptatie van haar kant of vanaf het moment dat de uitvoering van de diensten is begonnen.

Elke wijziging van de oorspronkelijke bestelling zal pas van kracht worden na schriftelijke toestemming van FOODIZ. Het kan alleen geaccepteerd worden voor zover de aankoop van de producten en/of de bereiding van de gerechten niet geheel of gedeeltelijk is toegezegd.

Elke wijziging, op welke manier dan ook, door of namens de klant, die door FOODIZ geaccepteerd wordt, kan extra gefactureerd worden en de levertijd verlengen.

Geen enkele gehele of gedeeltelijke annulering van een bevestigde bestelling kan geaccepteerd worden zonder schriftelijke toestemming van FOODIZ. In dit geval behoudt FOODIZ zich het recht voor om:
- 50% van het totale factuurbedrag van het evenement in rekening te brengen indien de annulering 48 uur voor het evenement plaatsvindt;
- 100% van het totale factuurbedrag van het evenement in rekening te brengen indien de annulering 24 uur voor het evenement plaatsvindt.

Artikel 3: Prijs en betaling

De informatie en gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot prijzen en producten, die op de FOODIZ website staan, zijn alleen contractueel voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door FOODIZ zijn bevestigd. In alle gevallen, en tenzij anders bepaald, zijn de prijzen en voorwaarden in de FOODIZ aanbiedingen slechts 7 dagen geldig. De prijzen van FOODIZ zijn alleen van toepassing op de diensten en/of leveringen die uitdrukkelijk in de aanbiedingen zijn beschreven, met uitsluiting van alle andere materialen, diensten of investeringen. Indien deze door de koper worden besteld, worden deze extra gefactureerd

Tenzij anders overeengekomen, zijn facturen direct contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van FOODIZ of bij de financiële instelling die in haar documenten staat vermeld.

Bij het plaatsen van een bestelling behoudt FOODIZ zich het recht voor om een aanbetaling van 40% van de totale prijs inclusief BTW in rekening te brengen, waarbij het restant bij levering opeisbaar is. De onvolledige levering van een bestelling kan in geen geval de weigering van de klant rechtvaardigen om de geleverde goederen te betalen.

Elk bedrag dat op zijn vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest van 1,5% per maand tot de dag van volledige betaling, alsook met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 euro als forfaitaire en onherleidbare boete, onverminderd elke andere schadevergoeding die verschuldigd zou kunnen zijn.

Artikel 4: Ontvangst - klachten

De klant verbindt zich ertoe de producten bij de levering te controleren op kwaliteit, hoeveelheid en geschiktheid in verhouding tot de bestelling. Het ontbreken van een klacht geldt als onherroepelijke aanvaarding van de bestelling. In ieder geval worden zowel de diensten als de facturen van FOODIZ als definitief beschouwd en geaccepteerd door de klant als er niet binnen 3 dagen per aangetekende brief of per e-mail een klacht wordt ingediend.

Artikel 5: Verplichtingen en aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is FOODIZ alleen gebonden aan een inspanningsverplichting bij de uitvoering van het contract.

FOODIZ wijst iedere aansprakelijkheid af :
- voor vertragingen of onderbrekingen in de levering in het geval van een onjuist adres opgegeven door de klant of moeilijkheden om toegang te krijgen tot het pand van de klant;
- voor misverstanden, vertragingen of slechte overbrenging van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet, een extern platform of enig ander communicatiemiddel;
- voor de directe gevolgen van toevallige gebeurtenissen of overmacht die de uitvoering van het contract verhinderen of belemmeren (slecht weer, verkeersongevallen, files, enz.);
- iedere aansprakelijkheid in het geval van een allergische reactie op de verschillende producten die door FOODIZ gebruikt kunnen worden (gluten, eieren, vis, melk, granen, etc.) evenals de risico's die de Klant loopt door het gebruik van deze producten.), evenals de risico's die de klant loopt in het geval van conservering en/of consumptie van de producten na de leverdatum;
- schade van welke aard dan ook aan de eigendommen van de klant of van haar gasten, zelfs als deze schade het gevolg is van haar grove nalatigheid of lichte onopzettelijke fout;
- etc.

De klant garandeert FOODIZ tegen elk verhaal dat tegen haar kan worden ingesteld door derden van het contract, inclusief in het bijzonder dat van haar personeel. Als de aansprakelijkheid van FOODIZ bewezen is, is deze in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor FOODIZ verzekerd is bij haar verzekeraar of (ii) het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de producten die op de site besteld zijn en waarop de klant zijn claim baseert.

Artikel 6: Verwerking van persoonsgegevens

Klantgegevens worden door FOODIZ verzameld en bewaard voor met name de volgende doeleinden: het uitvoeren van bestellingen (verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van het contract), klantenbeheer (verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van het contract en het voldoen aan wettelijke verplichtingen), marketingactiviteiten om FOODIZ producten te informeren en te promoten (legitiem belang om haar commerciële activiteiten bij de klant te promoten). Een klant die niet gecontacteerd wil worden door FOODIZ voor direct marketing doeleinden, kan zich op elk moment en door contact op te nemen met FOODIZ, verzetten tegen de verwerking. De klant kan FOODIZ vragen om toegang tot de persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben, het rectificeren van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens, het beperken van de verwerking of het verwijderen van zijn/haar gegevens onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"). De klant heeft ook het recht op gegevensoverdracht voor de duur van de gegevensverwerking door FOODIZ. De klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Artikel 7: Ongeldige of niet-conforme bepalingen

De nietigheid of ongeldigheid van een van de bepalingen van het contract laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien één van de bepalingen ongeldig is, zal deze ongeldige bepaling, voor zover mogelijk, vervangen worden door een geldige bepaling die het oorspronkelijke doel van de partijen zo dicht mogelijk benadert.Het niet uitoefenen van één of meer bepalingen van het contract door FOODIZ zal niet beschouwd worden als een afstand van haar recht om zich daarop te beroepen, noch als een beperking van haar rechten of verplichtingen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

Het Contract en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van FOODIZ, in de Franse taal, zullen exclusief bevoegd zijn om geschillen over het contract te behandelen, onverminderd de mogelijkheid voor FOODIZ om de klant te dagvaarden voor de rechtbank van haar maatschappelijke zetel.