Kipsalade van het restaurant Salad Club
Gezonde Bowl van de restaurant goeroe van FoodizGezonde kom van het goeroe restaurant van Foodiz

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van FOODIZ CORP SRL

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden en professionele praktijken zijn geldig en uitsluitend van toepassing op alle verkopen en diensten van FOODIZ. Zij annuleren en vervangen die van de klant en er kan alleen van worden afgeweken met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FOODIZ. Het plaatsen van een bestelling of de ontvangst van de producten door de klant impliceert zijn onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden en van de aanvullende voorwaarden die op elke offerte en/of bestelbon voorkomen en die geacht worden hier integraal te zijn overgenomen.

Artikel 2: Beschikking - wijziging - annulering

Elke door de klant doorgegeven bestelling is onherroepelijk voor deze laatste, terwijl deze voor FOODIZ pas bindend is na schriftelijke aanvaarding door de klant of vanaf het moment dat met de uitvoering van de diensten is begonnen.

Een wijziging van de oorspronkelijke bestelling wordt pas van kracht na schriftelijke instemming van FOODIZ. Zij kan slechts worden aanvaard voor zover de aankoop van de producten en/of de bereiding van de gerechten niet geheel of gedeeltelijk is vastgelegd.

Elke wijziging op welke wijze dan ook, door of namens de klant, en die door FOODIZ wordt geaccepteerd, kan aanvullend worden gefactureerd en de uitvoeringstermijn verlengen.

Geen enkele gehele of gedeeltelijke annulering van een bevestigde bestelling kan geaccepteerd worden zonder schriftelijke toestemming van FOODIZ. In dit geval behoudt FOODIZ zich het recht voor om, naast de reeds door FOODIZ gemaakte kosten, 30% van het bedrag van de geannuleerde bestelling in rekening te brengen als schadevergoeding.

Artikel 3: Prijs en betaling

De informatie en gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot prijzen en producten, die op de FOODIZ website staan, zijn alleen contractueel voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door FOODIZ zijn bevestigd. In alle gevallen, en tenzij anders bepaald, zijn de prijzen en voorwaarden in de FOODIZ aanbiedingen slechts 7 dagen geldig. De prijzen van FOODIZ zijn alleen van toepassing op de diensten en/of leveringen die uitdrukkelijk in de aanbiedingen zijn beschreven, met uitsluiting van alle andere materialen, diensten of investeringen. Indien deze door de koper worden besteld, worden deze extra gefactureerd

Tenzij anders overeengekomen, zijn facturen direct contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van FOODIZ of bij de financiële instelling die in haar documenten staat vermeld.

Bij het plaatsen van een bestelling behoudt FOODIZ zich het recht voor om een aanbetaling van 40% van de totale prijs inclusief BTW in rekening te brengen, waarbij het restant bij levering opeisbaar is. De onvolledige levering van een bestelling kan in geen geval de weigering van de klant rechtvaardigen om de geleverde goederen te betalen.

Elk bedrag dat op zijn vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest van 1,5% per maand tot de dag van volledige betaling, alsook met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 euro als forfaitaire en onherleidbare boete, onverminderd elke andere schadevergoeding die verschuldigd zou kunnen zijn.

Artikel 4: Ontvangst - klachten

De klant verbindt zich ertoe de producten bij de levering te controleren op kwaliteit, hoeveelheid en geschiktheid in verhouding tot de bestelling. Het ontbreken van een klacht geldt als onherroepelijke aanvaarding van de bestelling. In ieder geval worden zowel de diensten als de facturen van FOODIZ als definitief beschouwd en geaccepteerd door de klant als er niet binnen 3 dagen per aangetekende brief of per e-mail een klacht wordt ingediend.

Artikel 5: Verplichtingen en aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is FOODIZ alleen gebonden aan een inspanningsverplichting bij de uitvoering van het contract.

FOODIZ wijst elke aansprakelijkheid af:
- voor vertragingen of onderbrekingen van de levering in geval van een door de klant opgegeven onjuist adres of moeilijkheden bij de toegang tot de lokalen van de klant;
- voor misverstanden, vertragingen of slechte overbrenging van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet, een extern platform of enig ander communicatiemiddel;
- voor de rechtstreekse gevolgen van toevallige gebeurtenissen of overmacht die de uitvoering van het contract verhinderen of belemmeren (slecht weer, verkeersongevallen, verkeersopstoppingen, enz.);
- elke aansprakelijkheid in geval van een allergische reactie op de verschillende producten die door FOODIZ gebruikt kunnen worden (gluten, eieren, vis, melk, granen, etc.) evenals de risico's in geval van bewaring en/of consumptie van de producten na de leveringsdatum;
- schade van welke aard dan ook aan de eigendommen van de klant of van zijn gasten, zelfs als deze schade het gevolg is van zijn grove nalatigheid of lichte niet-opzettelijke fout;
- etc.

De klant garandeert FOODIZ tegen elk verhaal dat tegen hem zou kunnen worden ingesteld door derden bij het contract, waaronder met name dat van zijn personeel. Mocht de aansprakelijkheid van FOODIZ onverhoopt worden bewezen, dan is deze in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor zij door haar verzekeraar is verzekerd of (ii) het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de op de site bestelde producten waarop de klant zijn claim baseert.

Artikel 6: Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens van de klant worden door FOODIZ met name voor de volgende doeleinden verzameld en bewaard: uitvoering van bestellingen (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van het contract), klantenbeheer (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen), marketingactiviteiten met het oog op het informeren en promoten van de producten van FOODIZ (gerechtvaardigd belang om haar commerciële activiteiten bij de klant te promoten). De klant die niet door FOODIZ benaderd wil worden voor direct marketing activiteiten kan zich te allen tijde en door contact op te nemen met FOODIZ, verzetten tegen de verwerking. De klant kan FOODIZ verzoeken om toegang tot de hem/haar betreffende persoonsgegevens, om rectificatie van gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, om beperking van de verwerking of om verwijdering van zijn/haar gegevens onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"). De klant heeft ook het recht op overdraagbaarheid van de gegevens voor de duur van de gegevensverwerking doorFOODIZ. De klant heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Artikel 7: Ongeldige of niet-conforme bepalingen

De nietigheid of ongeldigheid van een van de bepalingen van het contract laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien één van de bepalingen ongeldig is, zal deze ongeldige bepaling, voor zover mogelijk, vervangen worden door een geldige bepaling die het oorspronkelijke doel van de partijen zo dicht mogelijk benadert.Het niet uitoefenen van één of meer bepalingen van het contract door FOODIZ zal niet beschouwd worden als een afstand van haar recht om zich daarop te beroepen, noch als een beperking van haar rechten of verplichtingen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

Het Contract en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van FOODIZ, in de Franse taal, zullen exclusief bevoegd zijn om geschillen over het contract te behandelen, onverminderd de mogelijkheid voor FOODIZ om de klant te dagvaarden voor de rechtbank van haar maatschappelijke zetel.